සමාජ මාධ්‍ය පදනම් කරගනිමින් නිර්මාණය වූ ව්‍යාපාර කඩාවැටීමේ අවදානමක්…

0
196

සමාජ මාධ්‍ය පදනම් කරගනිමින් නිර්මාණය වූ ව්‍යාපාර කඩාවැටීමේ අවදානමක්..

සමාජ මාධ්‍ය තහනම ඉවත්කරන්න

ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහමයන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් ජනපතිගෙන් ඉල්ලියි…

රජය විසින් පනවා තිබෙන සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම හේතුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය පදනම් කරගනිමින් නිර්මාණය වූ
ව්‍යාපාර මේ වනවිට කඩාවැටීමට ලක්ව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය වන අප වෙත වාර්තා වී ඇති අතර, පසුගිය
වසරේ සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කිරීම නිසා රටේ ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් එල්ලලවූ බව එම වසරේ දී ඇමරිකානු
තානාපති කාර්යාලය මගින් දැනුම් දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය ලෙස මින් පෙර අවස්ථාවන්හි රජයට අප සමුහයේ ස‍ෙයෝගය ලබාදීමට ඉදිරිපත්
වුවද රජය ඒ පිළිබදව කිසිදු තැකීමක් සිදු නොකළ අතර, අද දිනයේ අප සමූහය අතිගරු ජනපතිදුන්ට ලිඛිත ඉල්ලීමක්
මගින් මේ සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිත් කළ අතර, ඉදිරි අනාගතයේ රමේ ආර්ථිකයට බලපෑ හැකි අනතුරක්
පිළිබදව ජනපති ඇතුළුව රමේ වගකිවයුතු බලධාරීන් තම අවධානය යොමුකළ යුතු බව අප ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය අවධාරණය කරමු.

රජීව් යසිරු කුරුවගෛ් මැතිව්
සභාපති
ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය
SRI LANKAN TRANSLATION COMMUNITY
CONTACT- +9411951779 ( rajeev.ya[email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here