ලොව පස්වැනි විශාලතම සමාජ ජාල Google Plus අඩවිය වසා දැමේ : ඔබගේ දත්ත සුරැකිව ඔබ ලඟ තබාගන්නා ක්‍රමය

0
307

2011 වසලර්දී ගූගල් සමාගම හඳුන්වාදුන් Google Plus සමාජ ජාල අඩවිය වසා දැමීමට කටයුතු කරන
බවට නිල වශලයන් එම සමාගම පසුගියදා දැනුම් දී ඇත.

පරිශීලකයන් මිලියන 395 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටින මේ සමාජ ජාල අඩවිය වසාදැමීමට ලහ්තුව වී ඇත්තේ පසුගිය වසරේ එම අඩවිය භාවිතා කරන පරිශීලකයන්ලේ දත්ත කාන්දුවීමක් පදනේ කරගෙනයි. ලබන අලේල් 2 වෙනිදා සිට මේ සමාජ ජාල අඩවිය ක්‍රියාත්මක නොවන අතර, සියලුම පරිශීලකයන්ගේ දත්තද මේ මගින් මකාදැමීමට
ගුගල් ආයතනය කටයුතුකරනු ලබයි.

මේ මකාදමනු ලබන දත්ත අතරින් ඔබට ලබාගතහැකි දත්ත පහත ලැයිස්තුවෙන් දැක්වෙයි.

මේ පිළිබදව, ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමුහය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සමාජය දැනුම්වත් කර ඇත. එහි, සභාපති, රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව් ඇමතීමෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබාගත හැකිය.
SRI LANKAN TRANSLATION COMMUNITY
CONTACT- +94711951779 ( [email protected] )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here