මුතූර් හි මහවැලි ගං මෝය අසලින් T56ක් හා උණ්ඩ සොයාගනී…

0
87

මුතුරෟ ප්‍රදේශයේ දී මහවැලි ගංගාව මුහුදට වැටන මෝය කට අසල දියේ තිබු ගිනි අවියක් ඇතුළු පුපුරණ දුව්‍ය සොයාගෙන ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here