දෙවන පාසැල්වාරය ආරම්භවන්නේ 29 වන දා බව නිවේදනයකරයි…

0
80

දෙවන වාරය සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීම ලබන 29දා දක්වා කල් දැමු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here