අයිෆල් කුළුණේ පහන් නිවා දමා ශ්‍රී ලංකාවේ විපතටපත්වූවන් වෙනුවෙන් සොව පළකරයි…

0
129

ප්‍රංශ රජය විසින් එරට අගනගරයේ අයිෆල් කුළුණේ පහන් එරට වේලාවේන් මැදියම් රෑ 12 ට නිවා දමා ශ්‍රී ලංකාවේ විපතටපත්වූවන් වෙනුවෙන් සොව පළකරයි…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here